English  Apie mus  Varþybos  Naujienos  Rëmëjai  Foto galerija  Komandos 
Rëmëjai:Fitness Shop Lithuania


 
 

Informacija apie klubà


Norëdami uþtikrinti vaikø uþimtumà ir kelti futbolo lygá Lietuvoje 2003 m. spalio 29 d. áregistravome Vð. Á. „Napoleono" futbolo klubas. Subûrëme keturias vaikø komandas atskirose amþiaus grupëse, kurias treniruoja patyræ treneriai. Iðnuomavome dvi sporto sales, aprûpinome reikalingu futbolo inventoriumi. 2004 metais dalyvavome Lietuvos jauniø sporto mokyklø ir klubiniø komandø aukðèiausios lygos futbolo èempionato varþybose, 5 x 5 Lietuvos èempionate bei Ðiauliø apskrities turnyruose. Taip pat numatyta dalyvauti draugiðkose futbolo turnyruose Lietuvoje ir uþsienyje.

Bioveliss Tabs recenze

Turnyrai

„Napoleono futbolo klubas“
Futbolo komanda „Napolis“

Psorilax Užsisakykite dabar
Check!
http://www.fitness-shop.lt/produktai/psorilax/

 

 


 
 
© 2004 Napolis  Sprendimas: Informacijos alëja